Phân biệt cách đóng dấu treo với dấu giáp lai

Phân biệt cách đóng dấu treo với dấu giáp lai

Để phân biệt được thế nào là đóng dấu treo, thế nào là đóng dấu giáp lai, chúng ta cần nắm rõ các khải niệm sau:
1. Đóng dấu treo
Khái niệm: Đóng dấu treo là dùng con dấu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng lên trang đầu, trùm lên một phần tên cơ quan, tổ chức hoặc tên của phụ lục kèm theo văn bản chính. Thông thường, tên cơ quan, tổ chức doanh nghiệp thường được viết phía bên trái, trên đầu của văn bản, phụ lục nên khi đóng dấu treo, người có thẩm quyền sẽ đóng dấu lên phái trái, dấu sẽ được đóng trùm lên tên cơ quan, tổ chức, tên phụ lục đó.
Văn bản thường dùng:
– Hóa đơn
– Xác nhận đối với các phòn nghiệp vụ đối với việc thực tập của sinh viên.
– Các văn bản mang tính thông báo trong cơ quan, tổ chức.
Tính pháp lý: Việc đóng dấu treo lên văn bản nhằm khẳng định rằng văn bản được đóng dấu treo là một bộ phận của văn bản chính.

Hình ảnh có liên quan

2. Đóng dấu giáp lai
Khái niệm: Đóng dấu giáp lai là dùng con dấu đóng lên lề bên trái hoặc lề bên phải văn bản gồm 2 tờ trở lên để trên tất cả các tờ đều có thông tin về con dấu nhằm đảm bảo tính chân thực của từng tờ trong văn bản và ngăn ngừa việc thay đổi nội dung, giả mạo văn bản. Dấu giá lai được đóng vào khoảng giữa mép phải của văn bản và phụ lục văn bản.
Văn bản thường dùng:
– Thường được sử dụng khi các doanh nghiệp giao kết hợp đồng.
– Ảnh chứng minh nhân dân
– Bằng cấp các loại hay các công văn có dán ảnh.
Tính pháp lý: Việc đóng dấu giáp lai không giúp khẳng định giá trị pháp lý của văn bản.

Nguồn: Pháp lý khởi nghiệp