Quản lý dự án

QUẢN LÝ DỰ ÁN:

  • Quản lý việc thiết kế kỹ thuật và lập dự toán, tổng dự toán công trình.
  • Quản lý việc thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình.
  • Quản lý việc xin giấy phép xây dựng công trình.
  • Quản lý việc tuyển chọn nhà thầu và hợp đồng thực hiện dự án.
  • Quản lý thi công xây dựng công trình (quản lý về chất lượng; quản lý về tiến độ; quán lý về khối lượng.
  • Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý ATLĐ; quản lý vệ sinh môi trường; quản lý nhân lực và quản lý thông tin).
  • Quản lý rủi ro.
  • Quản lý làm hồ sơ hoàn công dự án.
  • Công tác quản lý khác.