Esuhai Tower

Địa điểm

Tân Phú, Tp.HCM

Hạng mục

Quản lý dự án

Thời gian bắt đầu

2018

Quay lại dự án