Nguyễn Xuân Diệu

Quản Lý Xây Dựng

Construction Manager