Nguyễn Công Bình

Quản Lý Đấu Thầu Và Mua Hàng

Tender and Purchase Manager