Định nghĩa các bước thiết kế

Định nghĩa các bước thiết kế

Thiết kế sơ bộ là thiết kế được lập trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, thể hiện những ý tưởng ban đầu về thiết kế xây dựng công trình, lựa chọn sơ bộ về dây chuyền công nghệ, thiết bị làm cơ sở xác định chủ trương đầu tư xây dựng công trình.
Thiết kế cơ sở là thiết kế được lập trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, là căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo.
Thiết kế kỹ thuật là thiết kế cụ thể hóa thiết kế cơ sở sau khi dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt nhằm thể hiện đầy đủ các giải pháp, thông số kỹ thuật và vật liệu sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, là cơ sở để triển khai thiết kế bản vẽ thi công.
Thiết kế bản vẽ thi công là thiết kế thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.

Trong thiết kế sẽ có 3 loại:
– Thiết kế 1 bước: Áp dụng đối với những dự án cấp 3, dự án chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.
– Thiết kế 2 bước: Áp dụng đối với các dự án cấp 2, dự án phải lập cáo cáo nghiên cứu khả thi.
– Thiết kế 3 bước: Áp dụng đối với các dự án cấp 1, dự án phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Đối với thiết kế 2 bước: Người ta sẽ thiết cơ sở, và thiết kế bản vẽ thi công (Trong thiết kế bản vẽ thi công sẽ gộp cả thiết kế kỹ thuật ở trong đó).

Nên tùy vào cấp của từng công trình chúng sẽ có các bước thiết kế khác nhau.

Ngoài ra có những dự án đặc biệt còn có 4 bước thiết kế:
– Thiết kế sơ bộ
– Thiết kế cơ sở
– Thiết kế kỹ thuật
– Thiết kế bản vẽ thi công

Quý Trần (Sưu tầm)